Menu

Verslag DDK #42 Paris Photo 2019

[English version below]

Het Atelier Néerlandais ligt in het politieke centrum van Parijs: het 7e arrondissement, op 15 minuten lopen van het Grand Palais. In nauwe samenwerking met DuPho, de vereniging voor Nederlandse professionele fotografen, organiseerden zij een speciale editie van DDK Live in Parijs.

Op vrijdag 8 November, in het kader van Paris Photo 2019, modereerden Anne Ruygt en Marc Prüst een speciale editie van dit 'live magazine' en interviewden gewaardeerde Nederlandse beeldend kunstenaar Popel Coumou en Marwan Bassouini, een fotograaf met Zwitserse, Egyptische en Amerikaanse roots die zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Interview

Marwan, winnaar van o.a. de W. Eugene Smith Student Grant en de Harry Pennings Prize, gaat dieper in op zijn project: New Dutch Views. Zijn doel is, zo legt hij uit, is om te onderzoeken hoe een creatieve benadering van fotografie een documentaire intentie kan ondersteunen. Tussen januari 2018 en februari 2019 reisde hij door het land om het Nederlandse landschap te fotograferen vanuit verschillende lokale moskeeën. Mits hij toegang kreeg - een essentiële maar niet altijd gemakkelijke taak - maakte Marwan foto's vanuit verschillende posities en voegde dan later het beste uitzicht van buitenaf samen met het meest veelzeggende interieur van diezelfde moskee. Ondanks het maken van dergelijke composities in de postproductie ziet hij zichzelf niet als een activist en is ook van mening dat hij trouw blijft aan de essentie van documentaire fotografie; tot de visuele communicatie van bestaande moskeeën en het uitzicht dat ze bieden. In New Dutch Views van Bassouini wordt elke moskee afgebeeld in zijn werkelijke omgeving en hij zal op dezelfde manier blijven werken in andere Europese landen. Het project werd genomineerd voor de Aperture / Paris Photo First Book Award.

Spotlight

Naast het 'pitchen' van de drie fotografen/visuele kunstenaars die het publiek om ondersteuning vragen voor hun lopende werken - daarover later meer – is er een evenement dat in de schijnwerpers wordt gezet te zetten. Vandaag was het item ‘Spotlight’ er om de 9 genomineerden voor de 2e editie van de Somfy Photography Award aan te kondigen. Frits Gierstberg, senior curator van het Nederlands Fotomuseum Rotterdam, kondigde de genomineerde deelnemers aan die elk een onderzoeksbudget van € 2.000 ontvangen om nieuw en uniek werk te produceren op basis van hun individuele projectmotivaties, in de komende maanden.

Het Nederlands Fotomuseum is partner van Somfy, een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in gemotoriseerde bedieningselementen voor jaloezieën en rolluiken. Birgit Donker (directeur van Ned. Fotomuseum) en Sven van Witzenburg (Somfy) geven een korte uitleg over de samenwerking en het thema van deze editie, ‘Give Me Shelter’. De volgende fotografen reageerden op de ‘open call’ en zijn door een onafhankelijke jury van experts, op basis van hun eigen projectvoorstellen - een breed scala aan interpretaties van het thema, in allerlei genres en voorgestelde benaderingen – genomineerd voor de Somfy Award:

 • Roderik Henderson,
 • Géraldine Jeanjean,
 • Stephan Keppel,
 • Mattieu Litt,
 • Antoinette Nausikaä,
 • Martine Stig,
 • Dustin Thierry,
 • Maarten Tromp, and
 • Jordi Ruiz-Tercera.


Ze zullen allemaal een nieuw project produceren dat op 2 oktober 2020 wordt gepresenteerd in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam.

Beeldcolumn

Na de korte pauze leest Lotti Pronk de ‘visuele column’ - zoals geschreven door Basje Boer (die niet aanwezig kon zijn) - gevolgd door een interview met Popel Coumou, over haar abstracte en zeer esthetische composities.

Beyond Photography

Van jongs af aan had Popel de ambitie om met fotografie te werken. Maar tijdens haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie miste ze een zekere handarbeid en zocht ze naar een middenweg, door fotografie te combineren met papierverwerking. Haar werkwijzen (in de studio) zijn sindsdien consistent gebleven en de verschillende geconstrueerde miniatuurmodellen die ze door de jaren heen heeft geproduceerd tonen altijd de essentie van een ‘stille’ ruimte waarin de afwezigheid van mensen meer vragen oproept dan kan worden beantwoord.


Popel krijgt de gelegenheid om, in het voorjaar van 2020, een unieke installatie te bouwen in Fotomuseum Den Haag. Het publiek zal dan fysiek het soort werk dat ze het meest recent heeft gemaakt, inclusief experimenten met licht en schaduw, kunnen ervaren. Ondertussen is Sybren Kuijper (SYB) bezig met het ontwerpen van een bijbehorende publicatie.

Tips & Tricks

De volgende gast is ‘mode’ fotograaf Carlijn Jacobs. In een pittige Q&A stellen de moderators, Anne en Marc, een paar dilemma’s voor waar ze direct op moet reageren, zoals: Parijs of Londen? Instagram of tijdschriften? Film of digitaal? Werken in opdracht of persoonlijke projecten? Alleen of in een team? Carlijn kreeg weinig kans om erover na te denken, maar haar onmiddellijke antwoorden waren: Parijs / Instagram / Film / Team. Tot slot werd Carlijn ook gevraagd naar haar gedroomde opdrachtgever, haar 'helden' (“Madonna als persoon en Guy Bourdin als kunstenaar”), het beste advies dat ze ooit kreeg (“trouw blijven aan jezelf”) en de grootste prestaties (Carlijn portretteerde beroemdheden van allerlei allooi, waaronder Pamela Anderson en Marina Abramovic).

Pitch

Deze verkorte, snelle en opwindende editie van DDK eindigde met het resultaat van de 'pitch' - de 3 x 3 minuten ‘crowdfunding’ voor projecten in wording door Corine Aalvanger ('Don't Mention The War', over een 'vergeten' 'oorlogskamp in het oosten van Nederland), Lotte Bronsgeest samen met Geert Broertjes (Geert kon helaas niet aanwezig zijn maar Lotte geeft kort uitleg over hun gezamenlijke project en creatieve benadering mbt persoonlijke ervaringen ten aanzien van de behandeling van kanker), en Reinier Gerritsen (ook niet persoonlijk aanwezig), wiens doel het is om zijn langdurige project mbt forensen in metro's te vertalen naar een grote tentoonstelling en een bijbehorende publicatie / catalogus.

Bekijk de foto's

 

ENGLISH VERSION

The Atelier Néerlandais is situated in the political centre of Paris: the 7th arrondissement, a 15-minute walk from one of the most beautiful exhibition locations in Paris: the Grand Palais. In close collaboration with DuPho, the association for Dutch professional photographers, organized a special edition of DDK Live in Paris.

On Friday November 8, in context of Paris Photo 2019, Anne Ruygt and Marc Prüst hosted a special edition of this ‘live magazine’, and they interviewed esteemed Dutch visual artist Popel Coumou and Marwan Bassouini, a photographer with Swiss, Egyptian, and American roots who graduated from the Royal Academy of Art in the Hague.

Interview

Marwan, recipient of several awards (such as the W. Eugene Smith Student Grant and the Harry Pennings Prize) elaborates on New Dutch Views. As he explains, his aim is to investigate how a creative approach to photography can support a documentary intend. Between January 2018 and February 2019, he travelled across the Netherlands to photograph the Dutch landscape from inside several local mosques. Most specifically, he was interested in the views that their windows had to offer. Provided he was granted access – an essential but not always easy task – he made pictures from several positions and then later merged or collaged the best outside view with the most telling interior of that same mosque. In that way, Marwan claims, despite this active interference - due to making composites in the post-production, he is not an activist and remains true to the essence of documentation of these places; to the visual communication of actual mosques and the vistas they provide.
In Bassouini’s New Dutch Views each mosque is depicted in its actual surroundings, without specific political connotation, and he’ll continue working in this same method in other European countries. The project was shortlisted for the Aperture/Paris Photo First Book Award.

Spotlight

Beside the ‘pitching’ of the three artists asking support from the audience for their works in progress - more about that later – another item in the DDK programme is to ‘spotlight’ an event. Today, it was to announce the 9 nominees for the 2nd edition of the Somfy Photography Award. Frits Gierstberg, senior curator of the Nederlands Fotomuseum Rotterdam – partnering with Somfy ( a commercial enterprise specialized in motorized controls for blinds and rolling shutters) – announced the shortlisted participants who will each receive a €2,000 research budget to produce new and unique work based on their individual project motivations, in the coming months.

Birgit Donker (director of Ned. Fotomuseum) and Sven van Witzenburg (Somfy) give a short explanation about this collaboration and the theme of this edition, ‘Give Me Shelter’. The following photographers responded to the open call and, based on their own project proposals – a wide variety of interpretations of the theme, in all sorts of genres and suggested approaches – are nominated for the Somfy Award by an independent jury of experts:

 • Roderik Henderson,
 • Géraldine Jeanjean,
 • Stephan Keppel,
 • Mattieu Litt,
 • Antoinette Nausikaä,
 • Martine Stig,
 • Dustin Thierry,
 • Maarten Tromp,
 • Jordi Ruiz-Tercera.


They will all produce a new body of work, to be presented at the Van Nelle factory in Rotterdam, October 2 2020.

Visual Column

After the short break Lotti Pronk reads the ‘visual column’ as written by Basje Boer (who couldn’t attend), followed by an interview with Popel Coumou.

Beyond Photography

She talks about her abstract and highly aesthetic compositions. From a young age, Popel ambitioned to work with photography. But during her education at the Gerrit Rietveld Academy, she missed a certain hand labour and thus searched for a middle ground, by combining photography with handling paper. Her working methods (in the studio) have been consistent ever since and the various constructed miniature models produced over the years always show the essence of a ‘silent’ space in which the absence of humans raises more questions than can be answered.

Popel will be given the opportunity to build a unique installation in Fotomuseum The Hague, Spring 2020, allowing for the audience an experience to be ‘inside’ the kind of work she has been producing most recently – including experimentations with light and shadow. Meanwhile, Sybren Kuijper ( SYB) is in the process of designing an accompanying publication.

Tips & Tricks

Next up was ‘fashion’ photographer Carlijn Jacobs. In a snappy Q&A the moderators, Anne and Marc, put forward a few dilemmas that she instantly needs to respond to, such as: Paris or London? Instagram or magazines? Film or digital? Commissioned or personal? Alone or in a team? Carlijn was given little chance to think it over but her answers were, responsively: Paris/Instagram/Film/Team. Finally, she was also asked about her dream client, her ‘heroes’ (“Madonna as a person and Guy Bourdin as an artist”), the best advice she ever received (“stay true to yourself”), and the biggest achievements (Carlijn portrayed celebrities of all kinds, including both Pamela Anderson and Marina Abramovic).

Pitch

This shortened, high paced and exhilarating edition of DDK ended with the result of the ‘pitch’ – the 3 x 3 minute crowdfunding for projects in the making by emerging photographers Corine Aalvanger (‘Don’t Mention The War’, on a ‘forgotten’ war camp in the east of The Netherlands), Lotte Bronsgeest partnering with Geert Broertjes, who could not attend (their project concerns the visualization of what it means to deal with cancer treatment), and Reinier Gerritsen – not present either – who’s aim it is to translate his long term concern with commuting people in subways to a grand exhibition and an according publication/catalogue.

 Look at the pictures

Verslag © Erik Vroons
Foto’s © Bart Koetsier